پاراسیو

PARASIO

محصولات پاراسیو

از هزاران سال پیش،مردم به آسمان نگاه و برای سلامتی و خوشبختی به فرشتگان دعا میکردند. پادشاهی آسمان در همه کتب مذهبی و متون کهن مملو از شکوه و جلال و نور توصیف شده است. در آغازآفرینش و روایت قصه خلقت،خدا فرشتگان مقرب را آفرید و بالاترین درجات توانایی و قدرت را به فرشتگان مقرب و خاص اعطا کرد و به هریک از آنها وظیفه خاصی داده شد که تا پایان دنیا موظف به انجام میباشد.

فرشتگان و داستانهایش ،تصویری باشکوه از آنچه در آسمان ها و زمین در طول میلیارد ها سال رخ داده استو به تصویر کشیده است.

اساس شکل گیری پاراسیو نیز از فرشتگان مقرب الهی بوده است. برند پاراسیو در سال 1400 تولید و روانه ی بازار ایران شده است.