تثبیت کننده

تثبیت کننده آرایش  به دو نوع پودری و اسپری تقسیم می شود. هر دو به منظور تثبیت آرایش و ماندگار تر شدن آن استفاده می شوند.

نمایش بیشتر