رژ لب جامد


رژ لب ها به چند دسته تقسیم می شوند: رژ لب های مایع، رژ لب های جامد یا استیکی، رژ لب های مات و ...
اولین هدف رژ لب ها رنگدهی به لب هاست و در کنار رنگدهی نیز می توانند لب ها را تغذیه و آبرسانی نیز بکنند.



نمایش بیشتر