عطرهای لوکس (نیش)

به دسته ای از عطر ها گفته می شود که تولیدات محدود تری دارند و در دسترس همگان نیستند.